Het bestuur van TC Centecor nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020.

 Deze wordt gehouden op: Vrijdag 25 september 2020 om 20.00 uur in de kantine van RKVV Zwaagdijk.

 AGENDA

 

1.         Opening.

2.         Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

3.         Ingekomen stukken en mededelingen.

        Tennisbanen – vervanging matten.

        Evaluatie Deurslot en Pin.

        Kantine - vervanging boeidelen

4.         Verslag en begroting penningmeester.

5.         Kascommissie.

        Verslag kascommissie 2019

        Benoeming kascommissie 2020

6.         Jaarverslag Jeugdcommissie.

7.         Jaarverslag Toernooicommissie.

8.         Jaarverslag VCL.

9.         Bestuursverkiezing.

        Aftredend en herkiesbaar is: Piet Dekker.

        Eventuele andere kandidaten kunnen zich t/m 15 september 2020 aanmelden bij de secretaris.

             Hiervoor heeft men de namen inclusief handtekening nodig van 10 leden om de kandidatuur te ondersteunen.

10.       Rondvraag.

11.       Sluiting.

 

Wij rekenen op jullie komst.

 Namens het bestuur van TC Centecor,

Gerrit Lakeman, secretaris.