Privacy Statement TC Centecor

Tennisclub Centecor, gevestigd op Toernooiveld 1, 1683 NH te Zwaagdijk-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

TC Centecor

Toernooiveld 1
1683 NH ZWAAGDIJK-OOST
e-mail-adres
info@centecor.nl

Website: www.centecor.nl

  

Welke persoonsgegevens verwerkt TC Centecor

TC Centecor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken gegevens indien u:

-      Lid wordt bij TC Centecor. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres en geboortedatum. De KNLTB kent aan u een bondsnummer toe wanneer u lid wordt van de tennisvereniging en meedoet aan KNLTB toernooien. In dit laatste geval wordt uw speelsterkte en actuele rating ook bijgehouden;

-      Binnen TC Centecor als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan naast de bovengenoemde persoonsgegevens om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;

-      Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met het vereniging/teamnummer, bondsnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen;

-      Zich inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten;

-      Zich aanmeldt en/of  evenementen bezoekt van TC Centecor. Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten.

-      Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres;

-      Onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres;

-      Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

 

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centecor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TC Centecor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Het optimaal kunnen bedienen van de individuele leden van TC Centecor en het verbeteren van de dienstverlening;

-        Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van TC Centecor;

-        Het afhandelen van uw betalingen;

-        Het organiseren van competities en toernooien;

-        Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);

-        Het organiseren van bijeenkomsten;

-        Het verstrekken van door u gevraagde informatie;

-        Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van TC Centecor, de partners van TC Centecor of andere partijen waarmee TC Centecor mee samenwerkt;

-        Het versturen van tennisnieuws, onder andere via nieuwsbrief en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;

-        Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Het kan voorkomen dat wij tijdens georganiseerde activiteiten van TC Centecor te Zwaagdijk-Oost foto’s nemen. Deze kunnen worden gebruikt op onze eigen website, onze Facebook pagina en in het dorpsblad van de Schakel.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TC Centecor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger/bestuurslid van TC Centecor) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

TC Centecor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven vermelde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TC Centecor deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens worden aan de KNLTB verstrekt die deze gebruikt voor de administratie van haar leden. De ledenlijst ligt ter inzage in de tenniskantine indien tijdens een toernooi contact met een deelnemer gezocht dient te worden. In deze lijst zijn de namen en telefoonnummer van een lid zichtbaar. Hiernaast verstrekt TC Centecor uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TC Centecor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TC Centecor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centecor.nl

 TC Centecor reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TC Centecor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TC Centecor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met TC Centecor via info@centecor.nl.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de TC Centecor. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

 

Versie 1.0